מדור אקטואליה במשפחה

מאמר | נושא : תוקפה ההלכתי של בדיקת האבהות

תקציר:
מאמר | נושא : תוקפה ההלכתי של בדיקת האבהות
ד ניסן | 17.03.2021

בס"ד

השתלמות משולבת ללשכת עורכי הדין ולארגון הטוענים הרבניים

קורס העשרה בדיני משפחה - התמחות בבית הדין הרבני

מפגש עשירי כ"ו טבת תשע"ג (8.ינואר.2013)

תקציר הרצאה של הרב יונה מצגר הרב הראשי לישראל

בנושא: תוקפה ההלכתי של בדיקת האבהות

הנושא הוא אמינותה של בדיקתD.N.A  על פי ההלכה מעשה שהיה כך היה אדם הגיע לביה"ד וסיפר בביה"ד שהוא אמנם התגרש והתחייב על מזונות ומקבל משכורת נכבדה של כ- 20,000 ₪ נטו לחודש התחייב על שני ילדיו סכום נכבד כ-15.000 ₪ לחודש לשני הילדים מנכ"ל חברה מכובדת שכר מאוד גדול ולכבד את ילדיו בתנאים מפליגים כפי שחיו בעבר שנה וחצי לאחר מכן הוא לביה"ד ואומר את חטאי אני מזכיר היום (כנראה נכנס לקשיים) הבת הראשונה אכן נולדה ממני הבן איננו שלי, ביה"ד  שואלים אותו מהיכן אתה יודע? ענה קודם כל מאופן אישי ושנית עשיתי בבי"ח תל השומר בדיקת D.N.A בברור מודיעה  שאינני האבא, אומרים לו הדיינים אתה יודע שעלול להיות שהבן יהיה ממזר,  על דעת כן מה אני יעשה זה לא בן שלי, השאלה האם נפטור אותו ממזונות על סמך בדיקת  D.N.A , ואם היא כ"כ משכנעת האם להחליט להכניס את הבן ברשימת 0פסולי החיתון של מדינת ישראל.

בספר חסידים[1] מסופר המעשה כדלקמן מעשה ברב סעדיה ברבי יוסף (כינוי לרבי סעדיה גאון) באחד שהלך למדינת הים עם עבדו והוליך עמו ממון גדול ואשתו היתה מעוברת, לימים מת האדון והניח כל הממון והלך העבד והחזיק העבד בנכסיו ואמר אני בנו, האדון מת באמצע הדרך הגיעו לעיר החדשה להפתעת האשה הודיע לכולם אני היורש אני הבן זה היה האבא שלי והנהי מיליונר, כשגדל הילד שהולידה הבן האמיתי  שמע שמת אביו אמרה לו האם הוא נוכל הוא סך הכל העבד ואתה זכאי לירושה ולא הוא, הלך לתבוע את נכסיו שהחזיק בהם העבד והתחתן בגדולי הדור, הבן הלך לתבוע את הכסף והעבד בנתיים היה בעל ממון רב היה לו מעמד גדול התחתן עם משפחה חשובה, לא היה אומץ להתעסק עם המשפחה הזו היה ירא הבן לפתוח פיו פן יהרגוהו אם ילין נגד העבד הזייפן והכתיר עצמו לבן האמיתי יבואו ויתארגנו נגדו ויהרגו אותו,  ונתאכסן בבית רבי סעדיה גאון אשר הניח לפניו לאכול ולא אכל, לא היה תאבון, עד ששם לפניו את הדברים נתן לו עצה לדבר עם המלך וכן עשה, שלח המלך אחר רבי סעדיה גאון לדון בדין זה אני כמלך מצווה עליו שיפסוק וכל מה שיפסוק מוקבל עלי, כך עשה, צווה רבי סעדיה להקיז דם זה בספל אחד וזה בספל אחר ולקח עצם של אבי הבן והניח בספל העבד ולא נבלע הדם ולקח העצם ושם בספל הבן ונבלע הדם בעצם כי הוא גוף אחד ולקח רבי סעדיה הממון ונתנו לבנו שבא.

עשה סוג בדיקת דם  שכזו הקיז דמו של הבן ושם בכוס הקיז דם מהעבד ושם בכוס הוציא עצם מהקבר של האב הכניס פעם אחד לספל העבד לא קרא כלום הכניס לכוס הדם של הבן כאילו שאבה את הדם הבין שיש קשר בין האב לבין בנו וקבע זה הבן וקהעביר את כל הממון לבן האמיתי בגושפנקא של המלך.

לכאורה בדיקת דם שלפני למעלה  1.250 שנה בזמן רבי סעדיה גאון שלפיה קבע האם הוא הבן של האב או לא.

שואל האליהו רבא[2] שאלה נפלאה על גמרא[3] מפורשת ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אמרה לברתה אמאי לא צניעת באיסורא הך איתתא עשרה בני אית לה ולית לי מאבוך אלא חד כי שכיב אמר להו כל נכסי לחד ברא לא ידעי להי מינייהו,

כלומר היה אדם חולה ששכב בחדר אחד והיה דלת משותפת לחדר השני למשל היה חדר שינה סמוך לסלון יושבת האמא יחד עם בתה ומספרת האם לבת יש לי עשרה בנים באופן רשמי אבל מאביך יש לי באמת רק בן אחד, חשבה שהאב בחדר השני ולא שומע, שמע האבא את השיחה הוא היה חולה שכיב מרע ובא ואמר כל נכסי לבן שלי האמיתי כי הודתה האם שיש לה ממני רק בן אחד לכן כל נכסי לבן שלי ונפטר, כעת לא ידע כל אחד מהעשרה בנים למי התכוון האבא מי הבן האמיתי, אתו לקמיה דרבי בנאה, באו לפני רבי בנאה, אמר להו זילו חבוטו קברא דאבוכון עד דקאי מגלי לכו להי מינייהו שבקא. כל אחד יחבוט על קבר של האבא עד שיגלה לכם למי מיעד את הכסף כלומר מי הבן האמיתי, אזלו כולהו ההוא דבריה הוה לא אזל, הלכו כולם חוץ מהבן האמיתי שכמובן לא הסכים לחבוט על קבר אביו על מנת לקבל ממון, אמר להו כלהו נכסי דהאי. אמר להו כל הנכסים של זה דהיינו רבי בנאה אמר כל הנכסים הולכים לבן שלא מסוגל לחבוט בקבר האב סימן שהוא הבן האמיתי.

שואל האליהו רבא הרי רבי בנאה הינו אמורא עוד היה לפני רבי סעדיה גאון למה רבי בנאה לא קלח עשר כוסות דם ויבדוק את הדם של מי מהעשר כוסות העצם שואבת וכך בודק מי הבן האמיתי.

עונה [4]הרש"ש רבי בנאה העדיף לעשות שומא דדייני מעין הערכה של הדיינים ולא לקבוע נחרצות כדי לא להרבות ממזרים בישראל שלא יהיו תשעה בנים ממזרים.

משמע מהאחרונים האלו שהבדיקה של רבי סעדיה גאון היא בדיקה נחרצת ולכן רבי בנאה לא רצה לעשות אותה על מנת לא להרבות ממזרים בישראל, שואלים הרי משתמע שזה בדיקה אמינה מאוד השאלה הדם ממי הוא בא בכלל  מהאבא או מהאמא, בואו ונראה שהגמרא קובעת שהדם מגיע בכלל מן האמא.

[5]תנו רבנן שולשה שותפין יש באדם הקב"ה, אביו ואמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקב,ה נותן בו רוח נשמה וקלסתר פנים וראית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגלים ובינה והשכל. דברים הכי חשובים.

רואים שבעצם הדם בא מהאמא אתה הולך לבדוק בדיקת דם לזהות את האבא מה זה קשור לאבא הוא לא נתן לך את הדם, שאלנו את אחד מגדולי ישראל[6] אמר זה לנו זה אגדתא סתם ולא פירש, אחרי שחזרנו התברר לנו שמאגדתא הזו יש לנו  נפק"מ גדולה להלכה בדין מתו אחיו מחמת מילה, הרחיב את הדיבור מצווה לא נקיים כשיש חשש פיקוח נפש ולכן למשל מצות מילה אם יש סכנה כגון מתו אחיו מחמת מילה נולד בן ראשון מלו ומת נולד בן שני מלו ומת נולד בן שלישי לא ימולו אותו מספיק שמתו שניים מאחיו,

שואל האגודה[7] מה יהיה הדין למשל לגבי אדם שהיה נשוי אשה מת לו בן ראשון מחמת המילה מת לו בן שני מחמת המילה שמעה אשתו מרוב עגמת נפש ומתה, אלמן, אב שכול לשניים התאושש התחתן מחדש נולד לו בן שאלו את האגודה למול או לא ? אם הדם מאמא, זה לא אותו אמא אז לפי הגמרא אפשר למול, אבל נפסק [8]בשו"ע אשה שמלה בן ראשון ומת מחמת מילה ומלה גם את השני ומת מחמת מילה הרי הוחזקה שבניה מתים מחמת מילה והוא הדין אם איש אחד מל בנו ראשון ושני ומתו מחמת מילה לא ימול השלישי, אומר השו"ע מת בן ראשון ובן שני מחמת מילה לא ימול את השלישי בין היו לו מאשה אחרת או משתי נשים. אומר [9]הרמ"א ויש חולקים וסבירא להו לא שייך באיש רק באשה (חידושי האגודה) ונראה ספק נפשות לקולא. פוסק הרמ"א מאחר ומדובר בספק נפשות לא לעשות למרות שהבן מאשה אחרת, מה רואים כאן יש לנו  נפק"מ זה לא סתם אגדתא האם מהאיש או מהאשה לעשות ברית מילה או לא לעשות ברית מילה התשובה כפולה יש באמת גירסא אחת בגמרא הדם בא באמת מהאשה יש גירסא שונה [10]בגמרא ששם לא כתוב לגבי האמא שהיא נותנת את הדם, לעניינינו זה כבר לא רלוונטי אנחנו כבר לא עוסקים בדור הזה בבדיקת דם בזמן הזה, הרב הרצוג התחילו לעשות את בדיקות הדם הראשונות והיו דיינים בתל אביב שלא הסכימו לסמוך על זה ויש מכתב מאוד מאוד תקיף מהרב הרצוג [11]שכותב להם,

אני זכרתי מתוך הקריאה של בספרי הרפואה שדבר שאין בו ספק וכבוד תורתכם במכתבכם מעיד שמשמעות כאילו שיש בזה מחלוקת בין הרופאים ובמחילת כבודו טעות גמורה היא מצידו ומביא מכתב מהמומחה הרפואי המשפטי ונאמן לתורה ולמפורסמות אין צריך ראיה.... ומביא שהבדיקה הזו מאימנה, ובסוף אומר כך, אנו בקשר לענייני מדע הנוגעים לתורתנו הקדושה לעיתים משקיעים ראשנו בחול כמו עוף נודע, הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הקדושות מהעילית שבהם אנשי מדע ולא נהיה זקוקים לכימיה וביולוגיה חשמל .......ועוד נדבר בעזרת ה', אם אתם לא רוצים יהי לכם אשר לכם אנו נרחיב לו הזמן  ואני מסדר הדבר פה ואודיע על ידכם לצדדים מתי עליכם לבוא.

קבל עליו את האחריות לסמוך על בדיקת הדם. אנו כבר היום אחרי התקופות האלו אנו לא עושים בדיקות דם.

היום הגענו כבר לבדיקת D.N.A  די אמין גם הרופאים טוענים שלא הגיעו למאת אחוזים אמינות אלא ל- 98.9% היה משפט מפורסם בארצות הברית גם באמריקה לפני כמה שנים אמרו השופטים D.N.A כל ההוכחות עדיין לא מספיקות לקבוע נחרצות את אמינות הבדיקה במאת האחוזים.

הציפורן נובעת מהאבא לקחת נקודה מהציפורן ולראות בבדיקת  D.N.A אגב אם תרצו לדעת איך נראית הבדיקה זה מאוד דומה לבר קוד זה מגיע בהליך סוף התהליך כאילו שהני ברקודים על המסך אז רואים לפי עוביים של הפסים את השוויון בין הבן לבין האבא אם יש הבדלים סימן שזה לא האבא אם אין הבדל סימן שזה האבא, אם נגיע למסקנה בבדיקת D.N.A מהציפורן שזה לא האבא לכאורה זה נראה בסדר, אם בדיקת הדם של רבי סעדיה גאון מועילה למה זה לא יועיל.

האמת שהמדע כל פעם משתנה פעם אמרו ההנקה הכי ברור לבריאותו של האדם  פעם אמרו פחות תניק תאוריות במדע, הרפואה משתנה,

היום נקבע שהאדם הזה ממזר ונפטור אותו מ-50% מדמי  המזונות בגלל שנסמוך על המדע אחרי חמש שנים יגידו מצאנו פרכות בדיקת רקמות זה לא מדוייק המדע משתנה וההלכה לא יכולה לשנות עצמה כל הזמן.

שו"ת [12]שם אריה נשאל לגבי הלכות מילה נתן כלל בהלכה שקיבלו אותו הרבה פוסקים בדור האחרון ואומר כך מתי אנו לא יכולים לסמוך באופן קבוע על דעה רפואית כשמודבר על שיקול דעת בא לפעמים לרופא עם כאב בטן, אחד אומר זה  אולקוס השני אומר גידול שלישי אומר רעיון אחר, כולם מבלבלים אותך שיקול דעת יכול להשתנות באמת , אבל כשמדובר למשל ירדת במדרגות נפלת ועקמת את הרגל עושים בבי"ח צילום רנטגן רואים סדק ברור על העצם שלך משהו לבן בצילום, פה לא שייך להגיד  בעוד עשר שנים לא היה סדק זו מציאות  שלא משתנה הסדק תמיד יישאר אולי הרנטגן יהיה צבעוני ויראו יותר ברור, ולכן הבר קוד של בדיקת D.N.A לא ישתנה לעולם זה לא דבר שתלוי בשיקול דעת של הרופא ולכן גם ההלכה לא תשתנה.

הרי הגמרא אומרת בסנהדרין על הפסוק[13] מכה אביו ואמו מות יומת  הניחא אמו יכול לומר מכה אמו ויש התראה ועדים ויש את כל התנאים להרוג בבי"ד בטוח שהיא האם היא ילדה אותו אבל להרוג בגלל שהכה את האבא אולי זה לא האבא אומרת הגמרא רוב הבעילות אחר הבעל זה כלל הלכתי שפטר הרבה בעיות ואלו שמתעסקים בנושא יודעים שפטר הרבה בעיות בנישואין אפילו לא חיים כבר הרבה זמן ביחד כל עוד הן נשואים אומרים את החזקה רוב בעילות אחר הבעל חוץ מאם הוכח בפרוש ההפך.

נשאלת השאלה למה אתה הולך לפי הרוב המדעי בר קוד של הבדיקה 98.9%  או 99.2% שמראה שזה לא האבא לך אחר הרוב ההלכתי שזה כן האבא על פי החזקה רוב בעילות אחר הבעל זה הרי בתקופת הנישואין.

יש שב שמעתתא[14] מדהים איך הוא מדמה ממקום אחר ושותל את זה לכאן ותראו למה אני מתכוון למה לא נלך אחרי רוב ההלכתי אחר הבעל ולמה על רוב מדעי 98.9% בדיקת  D.N.A שזה לא האבא, התשובה הט"ז[15] נשאל שאלה בהלכות מליחה מה קורה האשה שמה את העוף ובשלה ופתאום לא בטוחה שהכשירה במלח את העוף הט"ז אומר תשאל אותה אמא היתה נוהגת להכשיר את הבשר והסבתא גם, כן  ובדרך אגב את גם כן, חזקה שכן עשתה שואל הגדול מרבבה והרוב תלוי במעשה הוא ? הפרוש דרך שאלה אם אני יאמר לכם, תדעו לכן רוב הנשים בעולם מכשירות בשר לפני שמבשלות אותו האם זה נכון? לא, לא אמרתי רוב נשות ישראל אלא רוב הנשים יש שלוש עשרה מיליון גויות הם לא מכשירות. המכשירות הם מיעוט.

אם נשאל שאלה אחרת רוב נשות העולם יולדות בחודש התשיעי, כן, זה הטבע, פה העוקץ של השב שמעתתא מה ההבדל אם אני שואל רוב הנשים מכשירות בשר, זה רוב שתלוי במעשה ובמנהג, זה תלוי באמונה שלה כך ראתה אצל אמא שלה, כך כתוב בשו"ע שלה,  אבל אם אני ישאל רוב נשים יולדות בחודש התשיעי, זה כבר מציאות הטבע, לא תלוי בי, באמונה, בדת, זה בטבע האלוקי בכל העולם גויים יהודים, איזה רוב יותר יציב משכנע בוודאי הרוב שבטבע אי אפשר להתכחש,

נשליך לעניינינו, אם נאמר רוב בעילות אחר הבעל, זה הרבה תלוי בנאמנות הבעל לאשתו ואשה לבעלה זה תלוי במעשה ובמנהג לעומת זאת כשבא המדע כשבא המחשב בר קוד זה לא בן שלך יש לו אינטרס זה הנתונים שהזינו למחשב לקחו קצה ציפורן של האב ושל הבן וזה מה שקורה ולכן הרוב המדעי ייגבור על הרוב ההלכתי, אם כך זה ישכנע אותנו לגבי התשלום  ומה נעשה  לגבי הממזרות?

אני יענה לכם על דרךשאלה, סיפור, קצין סגן צעיר בצה"ל נקרא ללשכת ראש הממשלה לראיון אישי על ידי אחד מראשי השב"כ של מדנ"י אומרים לו אח"כ עקבנו אחריך השרות הצבאי שלך לדוגמא החלטנו לשלוח אותך רחוק רחוק מעבר הים לשליחות המדינה לשנתיים תשאל את האבא והאמא האם יאפשרו לך לחתום א,כ זה מאוד יעזור לנו נשמח ותהיה שליח לשמור על העם והארץ תעבור קורס מיוחד אחר כך תשלח הרחק הרחק לא יהיה לך כל קשר עם אבא ואמא  אתה מנותק רק דרך איש קשר, חמשה חודשים יש לך קורס אח"כ אתה יוצא לחו"ל לא אומרים לו לאן, במהלך הקורס לקח טרמפיסטית בלילה החליפו טלפונים התחילו קשר ביניהם אומר לה תראי אני רוצה להציע לך נישואין תדעי שנתיים אני לא יהיה כאן שליח של המדינה שליחות סודית וחסויה תסכימי, כן, עשו חתונה מהר נותרו חודשים עד השליחות ואחרי שנפרד מגיע למקום היעד איש הקשר מדבר איתו לחש לו באוזן כשהוא בחו"ל מגיע לך חלקית מזל טוב אשתך בהריון מסתכל בסטופר מזין את התאריך וחושב לעצמו אם יהיה בן אם יתנו לו לבוא לברית, מחכה ממתין חודש שמיני, תשיעי, לחוץ לא יודע כלום נגמר חודש תשיעי לא מספרים לו כלום חודש עשירי, אחד עשרה, אחד עשרה וחצי, מקבל איתות מזל טוב בן לקח את האיתות וזרק את ההודעה ואומר לאחר אחד עשרה וחצי חודשים הוא לא בן שלי היא בגדה בי.   

התשובה[16]גמרא [17]בשו"ע נפסק כך להלכה האשה שהיה בעלה במדינת הים ושהה שם יותר מי"ב חודש וילדה אחר י"ב חודש הוולד ממזר שאין הוולד שוהה במעי אמו יותר מי"ב חודש.

אומר[18]הרמ"א אבל תוך י"ב חודש  אחד עשרה וחצי חודשים אין לחוש דאמרינן  אישתהי במעי אמו, עד שנה יכול להיות העובר שוהה במעי אמו יותר מכך לא קיים הגבול שנה יוצא איפה שאם נולד אחרי אחד עשרה וחצי חודשים אומנם קורה אחד למיליון זה הבן של הבעל. נשכנע אותו קורה בטבע זה הבן שלך.

לפני כן אמרנו רוב מוצק רוב במציאות תשעה חודשים אחד עשרה וחצי חודשים זה דבר נדיר איך קפצת לכזה דבר במציאות.

זה כל העניין בדיני ממזרות, הגמרא [19]אומרת לא יבוא ממזר בקהל ה' ממזר וודאי ולא ספק ממזר. אומר [20]הבית מאיר כיון שיש לימוד מפורש שהתורה הדגישה ממזר וודאי אז ספק ממזר מותר, רוב נמי כספק הוא הבדיקה של D.N.A היא 98.9% ולא מאה אחוז, זה העוקץ להציל ממזרות כי רוב נמי ספק הוא וספק ממזר יבוא בקהל ה' ולכן יש כאן ספק ממזר, לא יפסקו עליו להיות ברשימת פסולי החיתון והבאנו שלום לארץ לעם ולמשפחה הזו.

 

 

[1] סימן רל"ב.

[2] או"ח סימן תקפ"ח.

[3] בבא בתרא, נ"ח, א.

[4] שם,

[5] נדה, ל"א, א.

[6] שערי עוזיאל, ח"ב, שער א, י"ח.

[7] שבת, פרק רבי אליעזר דמילה, סימן קס"ד.

[8] יו"ד, קס"ג, ב.

[9] שם.

[10] נדה, ל"א, א. מסורת הש"ס.

[11] ב' סיון, תשי"ד.

[12] אבן העזר, סימן קי"ב.

[13] שמות, כ"א, ט"ו.

[14] ש"ד, פ"ז.

[15] יור"ד, סימן ס"ט.

[16] יבמות. פ. ב.

[17] אבן העזר. ד. י"ד.

[18] שם,

[19] קידושין, ע"ג, א.

[20] אבן העזר. סימן ד. כ"ו.

כתבות אחרות

תגובות

כל התגובות