תגית דיינים

יואל פריד טו

יואל פריד טו"ו

הודעת מנהל בתי הדין הרבניים בעניין פעילות ביה"ד בזמן הסגר.
מאמר | נושא : סעיף פיצויים מוסכמים בחוזה

מאמר | נושא : סעיף פיצויים מוסכמים בחוזה

"התחייבות בסכום סביר, אפילו מעט יותר מערך הנזק שנגרם על ידי הפרת החוזה, אין בה חסרון אסמכתא. אולם התחייבות לשלם קנס מופרז יש בה חסרון 'אסמכתא'. כדי להתגבר על בעיית ה'אסמכתא', נוהגים להוסיף בחוזים את המשפט הבא: 'הצדדים מודים כי כל ההקנאות, החיובים והמחילות האמורים לעיל נעשו בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא'. הנוסח 'וקנינא מיניה ... דלא כאסמכתא' אינו מועיל, כיוון שמשמעותו היא שהצדדים מודיעים על גמירות דעתם להתחייבות שבשטר, אף שיש בה 'אסמכתא'. אולם הנוסח 'ושטר זה נעשה בענין שאין בו אסמכתא' מועיל, כי משמעותו היא שמודה שהשטר נעשה באופן שאין בו 'אסמכתא', דהיינו שנעשה בבית דין חשוב, ו'הודאת בעל דין כמאה עדים דמי'. אולם גם כאשר מדובר בקנס שאין בו 'אסמכתא' לא תמיד יש לחייב את מלוא הקנס. המאמר פורסם באמונת עתיך 116, ניסן תשע"ז."
פסק דין | נושא : 	גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות

פסק דין | נושא : גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות

"הצדדים נישאו בשנת תשל"ט (1979). מנישואין אלו נולדו להם שלושה ילדים, כולם בגירים. האישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך לביהמ"ש בנובמבר 2018. במאי 2019 פתח האיש תיק גירושין, רכוש ומורדת בביה"ד. האישה פתחה לאחר מכן תיקי שלום בית, רכוש ומזונות אישה. התקיימו עד כה שני דיונים בעניינם, ובסוף הדיון השני התבקשו לשלוח סיכומים בעניין תביעת הגירושין."
פסק דין | נושא : אדם שדר בדירה שע

פסק דין | נושא : אדם שדר בדירה שע"פ ההסכם היא בחזקת גרושתו ואי תשלום מזונות

"בני זוג חתמו על הסכם גירושין שקבע שהדירה תשאר בחזקת האשה, והאיש ישלם מזונות בסכום שנקבע ,צמוד למדד. לאחר זמן האשה נסעה עם הילד לחו"ל, והאיש נכנס לגור בדירה, וחדל לשלם מזונות ."
פסק דין | נושא : דחיית בקשה לקיזוז דמי המזונות מחיוב הכתובה

פסק דין | נושא : דחיית בקשה לקיזוז דמי המזונות מחיוב הכתובה

"בפסק הדין בעניין הכתובה מתאריך ג' באייר תש"פ (27.4.2020) נאמר: "[...] משכך, האישה זכאית לכתובה בסך 180,000 ש"ח. האיש יעביר לאישה את תשלום הכתובה תוך 30 יום. במידה והאיש יחויב להעביר לאישה זכויות ממקום העבודה, סך הכתובה הנ"ל יקוזז מאיזון המשאבים." בהחלטת בית המשפט בפני כבוד השופט בן ציון ברגר נכתב לגבי חיוב המזונות וזה לשונו: "האב ישלם החל מתאריך 10.5.20 מזונות בסך 4,500 ש"ח לקטינים ועוד 2,250 ש"ח עבור הוצאות המדור." עילת בקשתו של הבעל, הואיל ובפסק הדין בעניין הכתובה נאמר שאם האיש יחויב להעביר זכויות לאישה ממקום העבודה, סכום הכתובה יקוזז מאיזון המשאבים, יש לבצע קיזוז זה גם בעניין החלטת בית המשפט בעניין המזונות."
פסק דין | נושא : חובת המזונות אל מול שאלת ניכורו של הבן לאב או של האב לבן

פסק דין | נושא : חובת המזונות אל מול שאלת ניכורו של הבן לאב או של האב לבן

"נזכיר, במסקנות פסק דיננו בעניינם של הצדדים קבענו כי: על האב מוטלת האחריות לניכור ההורי של הבן [י'] ממנו; האב חייב בכל מזונות הבן שלא שילם במשך השנים; האם אינה חייבת לשלם פיצוי כלשהו לאב בגין אי־קיום הסדרי השהות מכיוון שהאב לא היה מעוניין בהם ולכן לא פגש את בנו במשך השנים. האב, מבקש דנן, מבקש לסתור את הדין על יסוד תקנה קכ"ט לתקנות הדיון. בא כוחו של המבקש אף טרח שלא לצורך לבאר את יסודותיה ההלכתיים של התקנה – דברים הנכונים כשלעצמם אך אינם נצרכים לענייננו. הנצרך לעניינו הוא הבירור אם המקרה שלפנינו והנטען לגביו עומדים בגדרי התקנה ומצדיקים את העיון בבקשה לסתירת הדין – בשלב הראשון, ובשלב השני אם יימצא כי אכן כך – הבירור אם לגופם של דברים ולאחר בחינת הממצאים החדשים הנטענים אכן יש בהם כדי לשנות את המסקנה."
פסק דין | נושא : חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת

פסק דין | נושא : חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת

"בהחלטת ביה"ד נקבע שאומנם האישה מיעטה בקיום יחסים עם האיש אך זו אינה סיבה להפסידה כתובתה היות שלא נעשה לה סדר מורדת. האיש טוען שבפוסקים נמצא שכדי להפסידה ממזונות אישה אין צורך שייעשה סדר מורדת, אלא די בזה שהאישה אינה מקיימת את חובותיה כלפי בעלה כדי להפסידה מזונות."