שאלה בפורום פורום מקצועי לטוענים בלבד

16/03/2017 22:04 שאלה: נודר ואינו מקייםשמואל

גבר שהוא נודר ואינו מקיים האם ניתן לכופו לתת גט כדין אישה שנודרת ואינה מקיימת ?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

19/04/2017 18:15

נודר ואינו מקיים

אביחיל צדוק
שלום לשואל. כ' הח"מ בשם השלטי גיבורים, אם בעלה הוא זה שמאכיל אותה איסורים או נודר ואינו מקיים, בכה"ג יוציא ויתן כתובה. וכ' הב"ש דצ"ל דמה שבנודר ואינו מקיים כופים אותו להוציא, זה דוקא אם טוענת שרוצה ילדים כדי שיעזרו לה כשתזקין. [ולכאורה דברי הב"ש תמוהים, וכי אם כבר יש לה ילדים וטוענת שבגלל שנודר ואינו מקיים יש חשש שימותו ולכן רוצה להתגרש ממנו, זה לא טענה מספקת??? ואולי כוונת הב"ש שלכאורה דברי השלטי גיבורים תמוהים, וכי מה יעזור שיוציא ויתן כתובה, והלא עדיין ישאר אביהם של הילדים שאם ינדור ולא יקיים – ימותו? וע"ז כ' הב"ש שצריך לומר שטוענת על העתיד, שרוצה להתגרש ממנו ולהנשא לאדם אחר ותלד ילדים אחרים כדי שיהיה לה חוטרא לידה ומרא לקבורה [=ילדים שיעזרוה בזקנותה], כיון דהילדים שיש לה ממנו חוששת שימותו מעוון נדריו שאינו מקיימם. אגב בשו''ע לא כתוב שכופים אלא יוציא ויתן כתובה. בהצלחה